Mëkängö mäïngö kua tî kötä ngbölïngö tî mbängö nî

Mëkängö mäïngö kua tî kötä ngbölïngö tî mbängö nî

Kötä ngbölïngö tî mbängö ameka güëngö na ndüzü pialö nî

Kötä ngbölïngö tî mbängö pialö tî sêlïngbïngö, hönngö ndö tî sïönî ngâ na tî finî fängö-yê na tângo tî kpälë ngâ na ngoi tî gbândatere (PARI Pédagogique) abûngbi terê na bîkua ûse längö balë ûse na omenë tî nze tî ngubë ngû 2022. Âkua nî atambûla na limo-pätärä na Kötä dambëtï tî âwafängö-yê tî sêndâgî tî Yaûnde 1 na gbelê tî kötä mokönzi tî ndokua sô, pakara kötä wafängö-mbëtï, Maurice Aurélien SOSSO, sô ngâ na mbâgë, lo yeke mokönzi ngbölïngö tî mbängö nî.

Ndâ tî tëngbïngö terê sô ayeke tî meka maïngö tî PARI pédagogique tî ngoi sô alöndö na längö ôko tî nze tî ngubë ngû 2021 tî sï na lângö 30 tî nze tî mvuka tî ngû 2021 ngâ na kêtê tângo sô â löndö na längö ôko tî nze tî ngberere 2021 tî sî na lângö 31 tî nze tî mbângö ngû 2022. Pïkängö pätärä nî ayeke na ndö tî kâmba tî tënë otâ (3) : tënë tî nginza tî pialö nî, na längö 30 tî mvuka tî ngû 2021, â tënë- garâ na längö 30 tî nze tî mvuka tî ngû 2021, ngâ na nzönî tämbülängö tî âkua nî.

Mokönzi tî CPE ayeke na ngîâ na pekô tî tëngbïngö terê sô a bâa gïgî hîo tî bûngbi nî. « Mbï yeke na ngîâ na kua tî mabôko na mabôko sô ayeke na pöpö tî CRDI na âkötä dafängö-mbëtï tî ë otâ sô ayeke lëngö ngangü tî kua sô ayeke na pöpö tî Sâde, na Ködörösêse tî Bêafrîka ngâ na tî Kamerûne tî kîri na tënë ôko sô agbû bê tî âla na ndö tënë tî fängö mbëtï na ngoi tî kpälë tî sêdûtî ngâ na  tî  sênî  »,  ayeke  tënë tî  kötä wafängö-mbëtï  Maurice Aurélien Sosso, na müngö singîla na mângbi tî maïngö mbîlîmbîlî, CRDI, na âkötä-zo tî âködörö sô akö kâpä na yâ bûngbi sô.

Ûse gbëngö-lïngö tî CPE abâa gïgî na pekô tî âbûngbi ûse tî kua sô adutï na nze tî ngberere ngû 2021 ngâ na yâ tî nze tî ngubë ngû 2022, na gbelê tî bûngbi tî pialö nî na ândo otâ, sô na yâ nî mo wara âwakodëkua nga na âwamângbi tî pialö nî, tî bi lê na nzönî maïngö tî pialö nî na ngoi tî kôzo nze omënë ngâ na tî ûse nî. Wärängö tërë tî CPE agä na pekô tî mbênî sô adutî na längö gümbâyä tî nze tî lêngua ngû 2021, sô ayeke na gündâ tî yëngö daä na pialö nî ngâ na mäïngö tî lo.

Bogoma tî PARI pédagogique agi tî gbû li tî zîa na sêse ngâ tî kpêngba âyê sô ayeke ngâ na âfinî mbängö tî fa yê na âwafängö yê (âwafängö-mbëtï tî kondaräa) ngâ na âla tî bûngbi tî kêtê ködörö sô ayeke tene ûse wala gbâ tî yângâ ködörö sô agbû terê, ngâ na bängö ndo sô abâa âzo kûê, atâa sô âla yeke ndê ndê sô ayeke sâra nî na Kamerûne, na Ködörösêse tî Bêafrîka ngâ na Sâde.

Âdu tï kötä wambängö pialö nî, kötä wafängö-mbëtï Annie Sylvie WAKATA, ayeke kü âpendä otâ töngana ::

    • Piafa tî mbênî pandë ndokua sô ayeke bâa ndö na nzönî lêgë tî fängö yê tî töngö ndânî ngâ na tî sua- fängö yê na âwafängö-mbëtï ;
    • Zïangö  na  sêse  mbênî  ngorondo  ti  gbândatere  tî mändängö yê tënë tî kpêngba na âkodë tî âwakua tî fängö yê ngâ na tî bëmbëngö ndo ;
    • Mbênî kpäkpä tî fa polêlê âfinîyê ngâ na âhïngängö ndo sô ayeke sâra nî ânde na yâ tî pialö sô.
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial